Disclaimer DiMoWeb.com en daarbij behorende sites


1. Gebruikersvoorwaarden
Voor de toegang tot en het gebruik van deze website van DiMoWeb.com en daarbij behorende sites gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

2. Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over DiMoWeb.com en daarbij behorende sites en haar activiteiten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. DiMoWeb.com en daarbij behorende sites kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door DiMoWeb.com en daarbij behorende sites geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

3. Auteursrecht, Eigendomsrechten, intellectuele eigendom en geheimhouding
De website (DiMoWeb.com) is eigendom van DiMoWeb en daarbij behorende sites. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van de DiMoWeb websites, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, de databases en de beelden en geluiden, behoren toe aan DiMoWeb en daarbij behorende sites of derden welke met toestemming dit materiaal beschikbaar hebben gesteld aan DiMoWeb en daarbij behorende sites. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DiMoWeb en daarbij behorende sites worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.
3.1          Alle rechten van intellectuele eigendom op software of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, uitingen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, die krachtens een overeenkomst door DiMoWeb aan wederpartijen ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij DiMoWeb of diens licentiegevers. Een wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de software of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

3.2          Wederpartij erkent dat alle rechten van intellectuele eigendom toekomen aan DiMoWeb en zal jegens derden op géén enkele wijze de indruk wekken dat zij andere rechten heeft dan de wederpartij bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk zijn toegekend.

3.3          Wederpartij verplicht zich géén gebruik te maken van tekens die overeenstemmen en/of mogelijk verwarring wekken met de intellectuele eigendomsrechten van DiMoWeb.

3.4          Het is een wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit software, programmatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de software.

3.5          De wederpartij is ermee bekend dat de (eventueel) ter beschikking gestelde software, programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van DiMoWeb of diens licentiegevers bevatten. De wederpartij verbindt zich om deze software, programmatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hen ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de wederpartij die niet noodzakelijkerwijs de software, programmatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

4. Hyperlinks
Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is in beginsel toegestaan. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan DiMoWeb en daarbij behorende sites worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van DiMoWeb en daarbij behorende sites van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

5. Privacy
DiMoWeb en daarbij behorende sites respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door DiMoWeb.com en daarbij behorende sites tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door DiMoWeb.com en daarbij behorende sites aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van die persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden. Indien u geen informatie meer van DiMoWeb.com en daarbij behorende sites wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door DiMoWeb.com en daarbij behorende sites een e-mail te sturen of te contacteren via onze helpdesk.
De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. DiMoWeb.com en daarbij behorende sites maakt mogelijk op haar websites gebruik van cookies.

6. Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken gaat u er mee akkoord dat DiMoWeb en de daarbij behorende sites niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door DiMoWeb.com en daarbij behorende sites. Een en ander laat onverlet dat DiMoWeb.com en daarbij behorende sites in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van DiMoWeb en daarbij behorende sites.

7. Concurrentiebeding
Met dit beding is het u verboden om gedurende een periode van 12 maanden na de beëindiging of verwijdering van gegevens soortgelijke activiteiten uit te oefenen of concurrerende activiteiten op te starten, hetzij als zelfstandige, hetzij voor een andere werkgever. Deze beperking geldt indien u dezelfde doelgroep probeert te bereiken als wij doen. In ruil voor het afstaan van uw recht verschaffen wij u zo goed mogelijk onze diensten.

8. Toegang
DiMoWeb en daarbij behorende sites behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

9. Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen
DiMoWeb en daarbij behorende sites behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn. Indien en voor zover in deze disclaimer geen regeling of voorziening is getroffen voor een bepaalde situatie zullen partijen in overleg treden en trachten overeenstemming te bereiken omtrent een aanvulling op deze disclaimer, welke in lijn ligt met de thans hierbij vastgelegde afspraken.

10. Schadevergoeding
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade onmiddellijk (max 48u) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DiMoWeb wordt gemeld. In geen geval is DiMoWeb jegens de wederpartij of derden aansprakelijk voor speciale, indirecte, morele, incidentele en/of gevolgschade waaronder begrepen maar niet beperkt tot kosten van rechtsbijstand of schade als gevolg van bedrijfsonderbreking, veroorzaakt door DiMoWeb, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, zelfs indien DiMoWeb op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien de schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of productaansprakelijkheid voor zover uitsluiting is verboden op grond van dwingend recht.
De wederpartij vrijwaart DiMoWeb, haar respectieve directieleden, werknemers en agenten tegen alle directe en indirecte schade en kosten voortvloeiende uit of verbandhoudende met vorderingen van derden terzake van door wederpartijen geleverde producten en/of diensten.

11. Slotbepalingen
11.1 Rechts-en forumkeuze
Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Enig geschil voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Brussel of Leuven, onverminderd het recht van partijen een voorlopige voorziening te vragen.

11.2 Geschillenregeling bij discussie
Alvorens de Wederpartij gerechtigd is zich met inachtneming van deze disclaimer tot een rechter te wenden zal zij trachten binnen 30 dagen na het begin van deze discussie met DiMoWeb in der minne een regeling ter zake te treffen.